loggahemsida1-200


ellis-300

Projektet FAIDRA
Familjeseperation genom immigration: Dramatiserande av berättelser från Europas Historia, ett Kreativa Europa projekt – 2016

Aktiviteter
Projektet FAIDRA utforskar genren dokumentärteatern, användades en bredd av expressiva teaterformer, så som skådespeleri, dockteater, gatuteater, styltor, mim, musik, dansteater och mer. Projektet involverar även digital teknik så som videokonst, filmade intervjuer, digitalt skådespeleri, med mera. Målsättningen är att producera en föreställning som kommer bli framförd av projektets samtliga partners, men varje partner kan också producera sin egna version utan en högre produktionskostnad, för att möjliggöra en turné med stor bredd av länder och spelplatser inom Europa.
Workshops
Efter att ha samlat in en mängd researchmaterial, kommer ett flertal workshops hållas, där vi samlar, i varje land, de personer vilka vi intervjuat (volontärer) under researcharbetet tillsammans med projektets nyckelpersoner (teaterkompaniet). Workshopsen kommer uppmuntra volontärerna till att diskutera erfarenheterna som dom bidraget med under intervjuerna, för att tillsammans konstruera en berättelse som förenar de olika erfarenheterna,

förstärkt med inslag av sociala, kulturella och känslomässiga bakgrunder från hem- och värdländerna. Idén om “ett Europa” utan gränser kommer att vara en röd tråd genom dessa berättelser, för att bedöma genomförbarheten av detta i sociala och kulturella termer, och framtiden för den fria rörligheten för människor i hela EU-länderna. Workshopsen kommer att involvera olika metoder av teatersport för att engagera alla deltagare och uppmuntra kreativitet.

Research I
Forskningen kommer att omfatta två delar:
Den första delen kommer att baseras på publicerade dokument och statistik, och syftar till att samla in “bakgrunder” till invandring från och till de länder som deltar i projektet. Förändringar över tiden, profil av invandrare, vistelsetid, naturalisering, kommer att vara bland de uppgifter som samlas in och analyseras, i syfte att vara blueprint av den inkommande och utgående migration för länderna som ska studeras. För varje deltagande land, kommer den mest lämpliga perioden att väljas och om migration är inkommande eller utgående kommer att definieras.

Research II
Den andra delen av researchen kommer att baseras på intervjuer med människor som upplevt invandring, antingen som invandrade arbetskraft eller som familjemedlemmar. Ett särskilt fokus kommer att läggas på problemen med separation av familjer, angående de invandrare vars familjer inte följde med dem till det nya värdlandet, utan stannade kvar i hemlandet. Under detta skede kommer de intervjuade att rekryteras genom lokala föreningar för invandrare och via annonser.

Byggandet av föreställningen
Partnerna kommer att följa en unik metod genom arbetsmöten, för att lägga fram sina respektive enakts-utkast och därefter sammanfoga dessa till en enhet. Ansvaret delas mellan parterna: text, musik, rörelse, videoprojektioner, scenografi, rekvisita, regi. Den slutliga versionen av föreställnignen kommer troligen att ha formen av en “modulär föreställningar”, som består av 3-4 akter som alla fogas samman i en avslutande akt.
Musik, rörelse, scenografi, video, och övergripande regi skapas horisontellt och kommer att ge en gemensam bakgrund för alla de olika akterna. Föreställningen FAIDRA kommer att bestå av tre akter, baserade på de blueprints vilka inspirerats av de erfarenhetsmässiga workshops som hållits vid aktiviteterna 3, 4 och 5. De överbryggande elementen av dessa 3 scenarier i en enda pjäs kommer att föreslås av Center of Higher education in theater studies, tillsammans med alla partners support. Scenariot kommer att slutföras av Centre for Higher education in theater studies efter en workshop, texten skrivs på engelska och översätts till alla partners modersmål.

Teater Sagohuset


FANTASIN ÄR DEN KRAFT SOM GÖR DET TILLSYNES OMÖJLIGA MÖJLIGT

Teater Sagohuset är en fri teatergrupp som grundades 1987 av teaterns konstnärliga ledare Margareta Larson. Teatern spelar både nyskrivna verk av Sveriges främsta dramatiker och dramatiseringar av klassiska myter för barn, ungdomar och vuxna. Teater Sagohuset arbetar också med pedagogiska projekt och muntligt berättande. Teatern har ett brett internationellt kontaktnät och samarbetar med skådespelare, berättare, regissörer, scenografer, musiker och konstnärer från alla världsdelar. Teater Sagohuset har en egen scen i Lund och turnerar både nationellt och internationellt. Teater Sagohusets föreställningar bjuder på mytiska samspel mellan människor och gudar, bortglömda levnadsöden och berättelser om vår samtid genom att ge röst åt ”de andra” – dem som i traditionell mening inte är huvudpersoner, hjältar eller idoler. Teater Sagohuset arbetar medvetet med teaterns olika uttrycksmedel för att visa fantasins förmåga att frigöra låsta tankar och förlegade värderingar, så att nya hisnande perspektiv öppnas och livsbejakande förändringar skapar en bättre värld.

Teater Sagohuset spelar årligen närmare 10 olika produktioner, varav 2-3 är nyproducerade. Årligen genomför Teater Sagohuset närmare 400 föreställningstillfällen och program i Lund, Skåne, Sverige och världen.

Vänligen kontakta oss för mera information eller frågor på +46-(0)46122141 eller via teater@sagohuset.nu

www.sagohuset.nu