logo-dobrawola-do-net


children_close_lg

Projekt FAIDRA
Rozdzielenie rodzin przez migrację: Teatralne opowieści z historii Europy

Projekt Kreatywnej Europy 2016

Działanie

Projekt FAIDRA wykorzystuje gatunek teatru dokumentalnego, używając do tego szerokiego wachlarza form ekspresji teatralnej (takich jak aktorstwo, lalki, teatr uliczny, szczudła, mim, muzyka, teatr tańca i inne) oraz nowe technologie cyfrowe (takie jak video art, sfilmowane wywiady, scenografię i działania cyfrowe itd.). Stworzony zostanie spektakl, który jako indywidualne wydarzenie może być wystawiony przez wszystkich partnerów, a jednocześnie przeniesiony bez ponoszenia wysokich kosztów i wystawiany w innych miejscach w Europie.

Warsztaty

Po zebraniu materiałów na podstawie badań, zorganizowanych zostanie kilka praktycznych warsztatów, które zgromadzą, w każdym z uczestniczących w projekcie krajów, osoby biorące udział w wywiadach (wolontariuszy) oraz głównych członków zespołu (teatr). Warsztaty stworzą uczestnikom możliwość przedyskutowania doświadczeń, o których opowiadali w wywiadach i stworzenia historii zbierającej razem różne doświadczenia. Zostanie ona uzupełniona o elementy społecznego, kulturowego i emocjonalnego kontekstu krajów wysyłających i przyjmujących. Idea „jednej Europy” bez granic będzie przewijać się przez te historie, by stworzyć przestrzeń do refleksji nad możliwością jej realizacji w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz nad przyszłością swobodnego przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Warsztaty oparte będą o metody gier teatralnych, by włączyć wszystkich uczestników do wspólnego kreatywnego działania.

Badanie I

Badanie składa się z dwóch części.

Pierwsza część będzie bazować na opublikowanych dokumentach i statystykach, a jej celem będzie zebranie informacji o tle migracji z oraz do krajów biorących udział w projekcie. Zmiana w czasie, profil migrantów, długość pobytu, proces otrzymywania obywatelstwa to część z informacji, które zostaną zebrane oraz przeanalizowane, by przedstawić profil emigracji i imigracji dla badanych krajów. Dla każdego uczestniczącego kraju zostanie wybrany najbardziej adekwatny okres analizy oraz ustalone, czy przedmiotem zainteresowania jest emigracja czy imigracja.

Badanie II

Druga faza badań będzie bazować na wywiadach z ludźmi, którzy doświadczyli migracji jako migrujący pracownicy i pracowniczki bądź członkowie i członkinie ich rodzin. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię separacji rodzin, w sytuacji tych migrantów i migrantek, których rodziny nie przyjechały z nimi do kraju przyjmującego. W trakcie tego etapu uczestnicy wywiadu będą rekrutowani poprzez lokalne społeczności migrantów oraz odpowiednią reklamę.

Tworzenie spektaklu

Partnerzy wykorzystają podczas spotkań zespołu unikatową metodę, która pozwoli na prezentowanie wersji roboczych poszczególnych aktów spektaklu i łączenie ich, by stworzyć jeden wspólny spektakl. Odpowiedzialność za poszczególne aspekty spektaklu takie jak tekst, muzyka, ruch, komponenty wideo, scenografia, rekwizyty, reżyseria będzie podzielona pomiędzy partnerów.

Wersja końcowa przyjmie najprawdopodobniej formę spektaklu opartego na modułach, składającego się z trzech do czterech aktów, które złączą się w akcie końcowym. Muzyka, ruch, scenografia, wideo oraz reżyseria będą tworzona niejako poziomo, wzdłuż wszystkich aktów, by zapewnić im wspólne tło.

Spektakl FAIDRA będzie opierał się na łączonym scenariuszu złożonym z trzech aktów – przygotowanych na podstawie etiud zainspirowanych warsztatami empirycznymi i stworzonych przez trzy pary partnerów w trakcie działań 3, 4 i 5. Elementy łączące zapewniające syntezę trzech scenariuszy zostaną zaproponowane przez Centrum Edukacji Wyższej w zakresie Studiów Teatralnych oraz uzgodnione z innymi partnerami po stworzeniu połączonego scenariusza.

Po przeprowadzeniu warsztatów scenariusz zostanie sfinalizowany przez Centrum Edukacji Wyższej w zakresie Studiów Teatralnych. Będzie przygotowany w języku angielskim oraz przetłumaczony na języki wszystkich partnerów.

 


Dobra Wola


Dobra Wola Foundation mission is to work for youth and youth workers in terms of non-formal education, strengthening civil society, promoting intercultural dialogue and combating discrimination. Our main areas of interests consist of social theater, oral history, mass media as a tool for social change, women’s perspective in culture and society and intergenerational communication. We operate on both local and international level in project implementation. We maintain partnerships with both EU countries and Eastern Partnership countries (e.g. Ukraine, Belarus, Moldova, Azerbaijan). Among our key projects are social theater training courses (e.g. “Theatre for Social Change” and “Media in Theatre for Social Change”) and 7 oral history projects that resulted in documentary films. The film productions concern wide range of topics: post-war enforced resettlements in Central Eastern Europe, everyday life on Polish-Czech borderland (Cieszyn Silesia), the folklore of highlanders from Pieniny and Gorce Mountains, Roma’s crafts and professions, volunteers’ support of democratic transformations in Ukraine, women’s work in heavy industry. Furthermore, we have trained more than 400 Ukrainian youth NGO’s activists in the field of combating discrimination, human rights, crisis intervention, oral history and social theater. Approximately 300 youth from various countries took part in youth exchanges and study visits that we organized or co-organized. Lately, we begin offering WenDo courses strengthening self-defense and assertiveness for women and girls. Dobra Wola Foundation is a part of the federation on regional NGO’s (Federacja Małopolska Pozarządowa) and Civic Dialogue Commission of the youth affairs in Cracow, Poland.

dobrawola.eu